Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov

www.staralubovna.vendo-park.com

Ochrana dát a najmä ochrana vašich osobných údajov sú pre nás nesmierne dôležité, a preto by sme vás radi informovali o spôsoboch spracovania a ochrany osobných údajov, ku ktorým dochádza pri prevádzke webových stránok www.staralubovna.vendo-park.com (ďalej len „webová stránka“).

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vaše osobné údaje spracováva a určuje účel a prostriedky ich spracovania. Prevádzkovateľom osobných údajov na účely prevádzky webovej stránky je spoločnosť Trei Real Estate Slovakia s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, Bratislava, PSČ: 811 06, IČO:  46507884 (ďalej len „Trei“).

Vo veciach spracovania a ochrany osobných údajov môžete spoločnosť Trei kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke.

2. Osobné údaje a spôsob ich získavania

Osobné údaje sú nielen základné identifikačné údaje o fyzickej osobe, ako napríklad meno, adresa, telefónne číslo či dátum narodenia, ale takisto tiež IP adresa počítača a ďalšie lokačné údaje.  

Pri vašej návšteve našej webovej stránky sa automaticky zhromažďujú informácie o používaní webovej stránky a prebieha ich vyhodnocovanie. Na účely štatistických zisťovaní a na zaistenie bezpečnosti a stability systému sa tak na našom webovom serveri pri každej návšteve našej webovej stránky vyhodnocujú a ukladajú určité dáta. Váš internetový prehliadač pri vstupe na našu webovú stránku z technických dôvodov automaticky poskytne dáta nášmu webovému serveru. Okrem iného v tomto prípade ide o dátum a čas prístupu, URL odkazujúcej webovej stránky, prezeraný súbor, objem zaslaných dát, typ a verziu prehliadača, operačný systém a vašu IP adresu. Tieto dáta sa ukladajú oddelene od ostatných dát, ktoré zadávate v rámci použitia našej webovej stránky. Nie je možné, aby sme tieto dáta priradili k určitej osobe.

Okrem vyššie uvedeného zhromažďujeme a spracovávame iba také údaje, ktoré nám sami oznámite tým, že ich vložíte do nášho kontaktného formulára v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a prípadne aj telefónne číslo. Cieľom takého spracovania je vybavenie vašej otázky či pripomienky, pričom osobné údaje sú uložené v čase do vybavenia vašej otázky či pripomienky, najdlhšie však počas 1 roka.

3. Cookies

Pri prevádzke webovej stránky sa používajú takzvané súbory cookies. Cookie je označenie pre informácie, ktoré webový server zasiela prehliadaču a ktoré potom prehliadač opäť zasiela späť pri neskorších prístupoch k tomuto webovému serveru (takzvaný „browser“ alebo „session cookie“).

Pomocou súborov cookies je možné ukladať informácie medzi prístupy do webových stránok a tieto súbory webovému serveru umožňujú znovu identifikovať prehliadač návštevníka, a teda návštevníka samého, prípadne zachovať jeho identifikáciu aj po návšteve stránky. Cookies, ktoré používame my, sú takzvané „session cookies“. Po ukončení vašej návštevy sa automaticky mažú.

Súbor cookie môže obsahovať iba také informácie, ktoré poskytovateľ webových stránok sám zašle používateľovi; nie je teda možné odčítať súkromné údaje používateľa. Vezmite tiež, prosím, na vedomie, že cookies môžu znovu vyvolať len ich tvorcovia. To znamená, že tieto súbory cookies nemôžu čítať žiadni iní on-line poskytovatelia.

Použitie súborov cookies môžete zabrániť príslušnými nastaveniami vášho prehliadača, súčasne vás však upozorňujeme na skutočnosť, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

4. Google Analytics

Naša webová stránka používa nástroj Google Analytics, službu na analýzu návštevnosti webových stránok od spoločnosti Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, Spojené státy americké (ďalej len „Google“). Google Analytics používa na svoju činnosť tiež súbory cookies, čo umožňuje analyzovať využitie webovej stránky.

Informácie o vašich návštevách našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) získané prostredníctvom súborov cookie sú odovzdávané serveru spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických, kde sú ukladané.

Spoločnosť Google tieto informácie použije na vyhodnotenie, akým spôsobom danú webovú stránku používate, na zostavenie správ pre prevádzkovateľa webových stránok, čo sa týka ich používania, a takisto na účel poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním danej webovej stránky a internetu všeobecne.

Spoločnosť Google tieto informácie prípadne odovzdá tretím stranám, a to v prípadoch, keď to vyplýva z právnych predpisov alebo keď tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google však vašu IP adresu nespojí s inými údajmi zhromaždenými spoločnosťou Google.

Môžete však zamedziť tomu, aby Google evidoval a spracovával údaje vygenerované pomocou cookies, ktoré sa týkajú vášho využívania našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), a to tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout; na uvedenej adrese nájdete tiež ďalšie informácie o plugine.

Chceli by sme vás tiež informovať o tom, že na našej webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód „anonymizeIp“, aby bolo možné zaručiť anonymizovanú evidenciu IP adries. Ak aktivujete anonymizáciu IP adresy na našej webovej stránke, skráti Google najprv vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie či iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude vaša IP adresa odovzdaná serveru spoločnosti Google v USA v plnej dĺžke a až tam skrátená.

Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Google nájdete na odkaze https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

5. Google Ad Words

Pre svoju online ponuku využívame služby „Google AdWords“ od spoločnosti Google a v rámci nich tzv. „Google conversion-tracking“. Pomocou „Google conversion tracking“ sa pri kliknutí na odkaz AdWords nainštaluje do vášho počítača cookie pre „Google conversion-tracking“, ktoré sú platné iba v obmedzenom čase. Ak si vyberiete určité stránky z našej online ponuky, môže Google pomocou vyššie uvedeného cookie rozpoznať, že ste klikli na príslušný odkaz a boli ste presmerovaní na našu online ponuku. Pomocou informácií zhromaždených na základe cookies je možné zostaviť tzv. štatistiku konverzie; najmä tak je možné zistiť celkový počet používateľov, ktorí klikli na zodpovedajúcu reklamu a boli presmerovaní na iné stránky. Štatistiky konverzie neobsahujú žiadne informácie, pomocou ktorých by mohli byť identifikovaní používatelia webových stránok.

Ak sa nechcete zúčastniť na sledovaní pomocou „Google conversion-tracking“, máte možnosť tomuto využitiu zabrániť. Na tento účel musíte vo svojom prehliadači deaktivovať zodpovedajúce cookies Googlu pre „conversion-tracking“. V takom prípade nebudú vaše dáta evidované v štatistikách systému „conversion-tracking“.

6. Odovzdávanie osobných údajov

Spoločnosť Trei neposkytne vaše osobné údaje zhromaždené pri prevádzke tejto webovej stránky tretím osobám (okrem osôb výslovne uvedených v tomto vyhlásení) alebo ich iným spôsobom trhovo nezhodnotí.

7. Odkazy na iné webové stránky

Na našej webovej stránke nájdete takisto odkazy na iné webové stránky. Cieľom uvedených odkazov je vás iba informovať, pričom odkazované webové stránky nespravujeme, a preto nepodliehajú tomuto vyhláseniu o spracovaní a ochrane osobných údajov.

Za princípy ochrany osobných údajov alebo za obsah odkazovaných webových stránok zodpovedajú výlučne príslušní prevádzkovatelia. V prípade, že na niektorý z týchto odkazov kliknete, je možné, že bude prevádzkovateľ webovej stránky zhromažďovať vaše osobné údaje, ktoré bude spracovávať v súlade so svojím vyhlásením o spracovaní a ochrane osobných údajov, ktoré sa môže líšiť od tohto vyhlásenia spoločnosti Trei.

8. Zabezpečenie webovej stránky

Nami používané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia slúžia na to, aby dáta, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, boli chránené pred nevedomou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom nepovolaných osôb. Spoločnosť Trei svoje bezpečnostné opatrenia trvale rozvíja a zlepšuje v súlade s technologickým vývojom.

9. Vaše práva v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracovávame, máte právo

-        na prístup k svojim osobným údajom – na základe uplatnenia práva na prístup k osobným údajom vám poskytneme informácie, či a aké vaše osobné údaje spracovávame, na aký účel, akú povahu také spracovanie má a akým príjemcom osobné údaje odovzdávame; ďalej vám poskytneme informácie o ďalších právach, ktoré môžete v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov využiť; s ohľadom na ochranu vašej osoby, teda aby žiadna nepovolaná osoba nezískala prístup k vašim osobným údajom, môže byť nevyhnutné, aby sme vhodným spôsobom overili vašu identitu;

-        na opravu osobných údajov – na základe uplatnenia práva na opravu opravíme bez zbytočného odkladu nepresný osobný údaj;

-        na výmaz osobných údajov – na základe uplatnenia práva byť zabudnutý vymažeme označené osobné údaje; osobné údaje však nevymažeme, pokiaľ je ich spracovanie založené na platnom právnom titule, najmä pokiaľ je nevyhnutné pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov;

-        na obmedzenie spracovania osobných údajov – na základe uplatnenia práva na obmedzenie spracovania osobných údajov prípadne obmedzíme spracovanie vami označených osobných údajov; počas obmedzenia spracovania osobných údajov budeme môcť spracovávať dotknuté osobné údaje iba s vaším súhlasom, z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby našich právnych nárokov alebo z dôvodu ochrany práv inej osoby;

-        na prenositeľnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky uskutočniteľné – na základe uplatnenia práva na prenositeľnosť údajov prenesieme vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte zvolenému prevádzkovateľovi osobných údajov; ak nie je priamy prenos inému prevádzkovateľovi technicky uskutočniteľný, poskytneme osobné údaje priamo vám;

-        kedykoľvek odvolať svoj prípadne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane práva na to, aby osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo anonymizované, pokiaľ neexistuje žiadny iný právny dôvod pre ich spracovanie – po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov nebudeme oprávnení využívať vaše osobné údaje na účely špecifikované v odvolanom súhlase.

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s oprávnenými záujmami našej spoločnosti alebo tretích strán. Vaše osobné údaje nebudú po vznesení námietky ďalej spracovávané, pokiaľ nebudú existovať závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Aj proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek, s platnosťou do budúcnosti, vzniesť námietku.

Pri uplatnení práv týkajúcich sa spracovania osobných údajov, popr. pokiaľ budete chcieť niektoré informácie poskytnuté v tomto vyhlásení bližšie vysvetliť, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení vyššie.

Ďalej máte právo podať proti spoločnosti Trei ako prevádzkovateľovi osobných údajov sťažnosť na dozornom orgáne – Úradu na ochranu osobných údajov se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (webová schránka: dataprotection.gov.sk/uoou/).

Text súhlasu pre kontaktný formulár

Súhlasím, aby spoločnosť Trei Real Estate Slovakia s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, Bratislava, PSČ: 811 06, IČO:  46507884 (ďalej len „Trei“) ako prevádzkovateľ osobných údajov zhromažďovala a spracovávala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, a to na účel spracovania a zodpovedania môjho podnetu podľa vybranej témy (ďalej len „podnet“).

Tento súhlas udeľujem na obdobie do vybavenia podnetu, najdlhšie však na 1 rok, resp. do odvolania tohto súhlasu. Beriem na vedomie, že mám právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Udelením tohto súhlasu súčasne potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s Vyhlásením o spracovaní a ochrane osobných údajov spoločnosti Trei a so všetkými právami, ktoré mi v súvislosti so spracovaním osobných údajov náležia.

 

Imprint

VENDO PARK Stará Ľubovňa
Popradská 73/1853
064 01 Stará Ľubovňa

Prevádzkovateľ:
Trei Real Estate Slovakia s.r.o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Konatelia:
Ing. Michael Tauwinkl
Ing. Hana Johnová

Telefón: + 421 911 919 029

E-mail: slovakrepublic@treirealestate.com

DIČ: SK2023458217

Zapísaná v obchodným registri Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 78498/B

Návrh a grafická úprava:
digital movement GmbH
Ackerstraße 11
40233 Düsseldorf                                                                                                                                    
Nemecko

Realizácia:
crossconcept GmbH
Saarlandstr. 124a 
D-44139 Dortmund
Nemecko
 

Podmienky používania:

Spoločnosť Trei Real Estate Slovakia s.r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií. To isté platí aj vo vzťahu k obsahu internetových stránok, na ktoré sa priamo či nepriamo odkazuje.

Spoločnosť Trei Real Estate Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo poskytované informácie meniť či doplňovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah aj štruktúra týchto internetových stránok sú chránené autorským právom a bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Trei Real Estate nie je dovolené ich reprodukovať. To sa týka najmä použitých fotografických materiálov, ako aj textov a výňatkov z textov.