Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

www.mnichovo-hradiste.vendo-park.com/

Ochrana dat a zejména ochrana Vašich osobních údajů jsou pro nás nesmírně důležité, a proto bychom Vás rádi informovali o způsobech zpracování a ochrany osobních údajů, ke kterým dochází při provozu webových stránek www.mnichovo-hradiste.vendo-park.com (dále jen „webová stránka“).

1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je osoba, která Vaše osobní údaje zpracovává a určuje účel a prostředky jejich zpracování. Správcem osobních údajů pro účely provozu webové stránky je společnost Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO:  257 08 261 (dále jen „Trei“).

Ve věcech zpracování a ochrany osobních údajů můžete společnost Trei kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce.

2. Osobní údaje a způsob jejich získávání

Osobní údaje jsou nejen základní identifikační údaje o fyzické osobě, jako například jméno, adresa, telefonní číslo či datum narození, ale rovněž také IP adresa počítače a další lokační údaje.  

Při Vaší návštěvě naší webové stránky se automaticky shromažďují informace o používání webové stránky a probíhá jejich vyhodnocování. Pro účely statistických šetření a k zajištění bezpečnosti a stability systému se tak na našem webovém serveru při každé návštěvě naší webové stránky vyhodnocují a ukládají určitá data. Váš internetový prohlížeč při vstupu na naši webovou stránku z technických důvodů automaticky poskytne data našemu webovému serveru. Mimo jiné se v tomto případě jedná o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, prohlížený soubor, objem zaslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a Vaši IP adresu. Tato data se ukládají odděleně od ostatních dat, která zadáváte v rámci použití naší webové stránky. Není možné, abychom tato data přiřadili k určité osobě.

Mimo výše uvedené shromažďujeme a zpracováváme pouze takové údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vložíte do našeho kontaktního formuláře v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně i telefonní číslo. Účelem takového zpracování je vyřízení Vašeho dotazu či připomínky, přičemž osobní údaje jsou uloženy po dobu do vyřízení Vašeho dotazu či připomínky, nejdéle však po dobu 1 roku.

3. Cookies

Při provozu webové stránky jsou používány takzvané cookies soubory. Cookie je označení pro informace, které webový server zasílá prohlížeči a které pak prohlížeč opět zasílá zpět při pozdějších přístupech k tomuto webovému serveru (takzvaný „browser“ nebo „session cookie“).

Pomocí souborů cookies je možné ukládat informace mezi přístupy do webových stránek a tyto soubory webovému serveru umožňují znovu identifikovat prohlížeč návštěvníka, a tedy návštěvníka samého, popřípadě zachovat jeho identifikaci i po návštěvě stránky. Cookies, které používáme my, jsou takzvané „session cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky mažou.

Soubor cookie může obsahovat pouze takové informace, které poskytovatel webových stránek sám zašle uživateli; není tedy možné odečítat soukromé údaje uživatele. Vezměte také prosím na vědomí, že cookies mohou znovu vyvolat jen jejich tvůrci. To znamená, že tyto soubory cookies nemohou číst žádní jiní on-line poskytovatelé.

Použití souborů cookies můžete zabránit příslušnými nastaveními Vašeho prohlížeče, současně Vás však upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě možná nebudete moci využívat veškeré funkce naší webové stránky v plném rozsahu.

4. Google Analytics

Naše webová stránka používá nástroj Google Analytics, službu pro analýzu návštěvnosti webových stránek od společnosti Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“). Google Analytics používá pro svoji činnost také soubory cookies, což umožňuje analyzovat využití webové stránky.

Informace o Vašich návštěvách naší webové stránky (včetně Vaší IP adresy) získané prostřednictvím souborů cookie jsou předávány serveru společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde jsou ukládány.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení, jakým způsobem danou webovou stránku používáte, k sestavení zpráv pro provozovatele webových stránek ohledně jejich používání a rovněž za účelem poskytování dalších služeb spojených s používáním dané webové stránky a internetu obecně.

Společnost Google tyto informace případně předá třetím stranám a to v případech, kdy to vyplývá z právních předpisů nebo kdy třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google však Vaši IP adresu nespojí s jinými údaji shromážděnými společností Google.

Můžete však zamezit tomu, aby Google evidoval a zpracovával údaje vygenerované pomocí cookies, které se týkají Vašeho využívaní naší webové stránky (včetně Vaší IP adresy), a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout; na uvedené adrese naleznete též další informace o pluginu.

Chtěli bychom Vás též informovat o tom, že na naší webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód "anonymizeIp", aby bylo možné zaručit anonymizovanou evidenci IP adres. Aktivujete-li anonymizaci IP adresy na naší webové stránce, zkrátí Google nejprve Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské Unie či jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše IP adresa předána serveru společnosti Google v USA v plné délce a teprve tam zkrácena.

Informace o zpracování osobních údajů společností Google naleznete na odkazu https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

5. Google Ad Words

Pro svou online nabídku využíváme služeb „Google AdWords“ od společnosti Google a v rámci nich tzv. „Google conversion-tracking“. Pomocí „Google conversion tracking“ se při kliknutí na odkaz AdWords nainstaluje do Vašeho počítače cookie pro „Google conversion-tracking“, které jsou platné pouze po omezenou dobu. Jestliže si vyberete určité stránky z naší online nabídky, může Google pomocí výše uvedeného cookie rozpoznat, že jste klikli na příslušný odkaz a byli jste přesměrováni na naši online nabídku. Pomocí informací shromážděných na základě cookies lze sestavit tzv. statistiku konverze; zejména tak lze zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na odpovídající reklamu a byli přesměrování na jiné stránky. Statistiky konverze neobsahují žádné informace, pomocí nichž by mohli být identifikováni uživatelé webových stránek.

Jestliže se nechcete účastnit sledování pomocí „Google conversion-tracking“, máte možnost tomuto využití zabránit. Pro tento účel musíte ve svém prohlížeči deaktivovat odpovídající cookies Googlu pro „conversion-tracking“. V takovém případě nebudou Vaše data evidována ve statistikách systému „conversion-tracking“.

6. Předávání osobních údajů

Společnost Trei neposkytne Vaše osobní údaje shromážděné při provozu této webové stránky třetím osobám (vyjma osob výslovně uvedených v tomto prohlášení) nebo je jiným způsobem tržně nezhodnotí.

7. Odkazy na jiné webové stránky

Na naší webové stránce naleznete rovněž odkazy na jiné webové stránky. Cílem uvedených odkazů je Vás pouze informovat, přičemž odkazované webové stránky nespravujeme, a proto nepodléhají tomuto prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů.

Za principy ochrany osobních údajů nebo za obsah odkazovaných webových stránek zodpovídají výlučně příslušní provozovatelé. V případě, že na některý z těchto odkazů kliknete, je možné, že bude provozovatel webové stránky shromažďovat Vaše osobní údaje, které bude zpracovávat v souladu se svým prohlášením o zpracování a ochraně osobních údajů, jež se může lišit od tohoto prohlášení společnosti Trei.

8. Zabezpečení webové stránky

Námi používaná technická a organizační bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby data, která nám dobrovolně poskytnete, byla chráněna před nevědomou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Společnost Trei svá bezpečnostní opatření trvale rozvíjí a zlepšuje v souladu s technologickým vývojem.

9. Vaše práva v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů

Jako subjekt údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, máte právo

-        na přístup ke svým osobním údajům - na základě uplatnění práva na přístup k osobním údajům Vám poskytneme informace, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, jakou povahu takové zpracování má a jakým příjemcům osobní údaje předáváme; dále Vám poskytneme informace o dalších právech, které můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů využít; s ohledem na ochranu Vaší osoby, tedy aby žádná nepovolaná osoba nezískala přístup k Vašim osobním údajům, může být nezbytné, abychom vhodným způsobem ověřili Vaši identitu;

-        na opravu osobních údajů - na základě uplatnění práva na opravu opravíme bez zbytečného odkladu nepřesný osobní údaj;

-        na výmaz osobních údajů - na základě uplatnění práva být zapomenut vymažeme označené osobní údaje; osobní údaje však nevymažeme, pokud je jejich zpracování založeno na platném právním titulu, zejména pokud je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků;

-        na omezení zpracování osobních údajů - na základě uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů případně omezíme zpracování Vámi označených osobních údajů; po dobu omezení zpracování osobních údajů budeme moci zpracovávat dotčené osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby;

-        na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné - na základě uplatnění práva na přenositelnost údajů přeneseme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu zvolenému správci osobních údajů; není-li přímý přenos jinému správci technicky proveditelný, poskytneme osobní údaje přímo Vám;

-        kdykoliv odvolat svůj případně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování – po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebudeme oprávněni využívat Vaše osobní údaje pro účely specifikované v odvolaném souhlasu.

Z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s oprávněnými zájmy naší společnosti nebo třetích stran. Vaše osobní údaje nebudou po vznesení námitky dále zpracovávány, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Také proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv, s platností do budoucna, vznést námitku.

Při uplatnění práv ohledně zpracování osobních údajů, popř. pokud budete chtít některé informace poskytnuté v tomto prohlášení blíže vysvětlit, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení výše.

Dále máte právo podat proti společnosti Trei jako správci osobních údajů stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka: www.uoou.cz).

Text souhlasu pro kontaktní formulář

Souhlasím, aby společnost Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, PSČ: 186 00, Praha 8, IČO:  257 08 261 (dále jen „Trei“) jako správce osobních údajů shromažďovala a zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem zpracování a zodpovězení mého podnětu dle vybraného tématu (dále jen „podnět“).

Tento souhlas uděluji na dobu do vyřízení podnětu, nejdéle však na dobu 1 roku, resp. do doby odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že mám právo udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s Prohlášením o zpracování a ochraně osobních údajů společnosti Trei a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.

Imprint

VENDO PARK Mnichovo Hradiště
Víta Nejedlého 1618
295 01 Mnichovo Hradiště

Provozovatel:
Trei Real Estate Czech Republic s.r.o.
Rohanské nábřeží 670/17
186 00 Praha 8 - Karlín

Jednatelé:
Ing. Michael Tauwinkl
Ing. Naděžda Ptáčková

Telefon: + 420 286 001 080
Fax: + 420 283 880 212

E-mail: czechrepublic@treirealestate.com
DIČ: CZ25708261
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (oddíl C, vložka 63084)

Návrh a grafická úprava:
digital movement GmbH
Ackerstraße 11
40233 Düsseldorf                                                                                                                                    

Německo

Realizace:
crossconcept GmbH
Saarlandstr. 124a 
D-44139 Dortmund

Německo

Podmínky používání:

Společnost Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za úplnost a přesnost poskytovaných informací. Totéž platí i ve vztahu k obsahu internetových stránek, na které se přímo či nepřímo odkazuje.

Společnost Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo poskytované informace měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

Obsah i struktura těchto internetových stránek jsou chráněny autorským právem a bez předchozího souhlasu společnosti Trei Real Estate není dovoleno je reprodukovat. To se týká zejména použitých fotografických materiálů, jakož i textů a výňatků z textů.